Mnie 35 let tolsty sredino volosaty passiv ishu parnia katoryi dolzhen byt HUDOY i v vasrostie 18 - 25 let is maskvy